Logo Kindcentrum De Stern


Nieuwsbrief Onderwijs
Graag uw aandacht voor het volgende voordat we u alles vertellen over de inhoud en activiteiten van het onderwijs en de opvang in periode 5-6.

Staking 30-31 januari 2020

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van het onderwijs in Nederland, het onderwijzend personeel vergrijst en de opleiding kunnen niet genoeg jonge mensen afleveren om een natuurlijk evenwicht te behouden. Werkdruk is voelbaar en arbeidsvoorwaarden zijn niet concurrerend, beide staan in de weg.
Als kindcentrum De Stern delen we deze zorg, zorg om goed onderwijs te kunnen blijven bieden aan uw en onze kinderen. Dat kan alleen als er voldoende goed geschoolde leraren zijn die het vak van leermeester op een goed niveau uit kunnen voeren.
Op 30 en 31 januari 2020 is er een landelijke staking uitgeroepen. Stichting Kind en Onderwijs, waar de Stern onder valt, wil deze dagen graag gebruiken om een signaal af te geven aan de politiek in de vorm van zichtbare acties en ook benutten om met elkaar na te denken wat wij zelf kunnen doen om beter om te gaan met de omstandigheden van vandaag en morgen.
Kunnen we het onderwijs anders organiseren, elkaar inspireren en samen de mogelijkheden voor de korte termijn en de middellange termijn uit werken.
De mogelijke oplossingen vanuit De Stern en andere scholen binnen de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam worden door de stichting gebundeld en besproken in de PO raad en de politiek.

We geloven erin dat we samen op goede ideeën kunnen komen, die het onderwijs versterken. 'Onderwijs geven' is een machtig mooi vak waar we trots op zijn en wat we elke dag met veel plezier doen. Mocht u een goed idee of plan hebben of mee willen denken, laat het ons weten.

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari geven wij op De Stern gehoor aan de oproep om te staken!

Voor vragen over opvang kunt u terecht bij KindeRdam https://www.kinderdam.nl/ikc-de-stern
cropped-3de6b91d72-header

Blokperiode 5 en 6


Na de kerstvakantie zijn de onder- en middenbouw gestart met blokperiode 5. Blokperiode 5 stond voor deze groepen in het teken van Driekoningen en voor de bovenbouw stond en staat de geschiedenis van Nederland centraal. Voor de bovenbouw duurt de periode nog twee weken. En zullen wij u informeren over alles wat de leerlingen hebben beleefd en wat u en natuurlijk de kinderen nog kunnen verwachten.
Dit leest u in deze nieuwsbrief.

Blokonderwijs


Ons onderwijs voor de midden- en bovenbouw kenmerkt zich door het blokonderwijs elke ochtend. We gaan een aantal weken lang, intensief bezig met een vak en dit wordt vanuit verschillende kanten aangevlogen. Zo’n blok van verdieping biedt de gelegenheid om de geboden stof te absorberen en te verwerken. Tijdens deze bloklessen differentiëren we op verschillende niveaus, zodat alle leerlingen geïnspireerd en geprikkeld worden.
driekoningen ster

Blokles in de middenbouw


In blokperiode 5 leren kinderen aan de hand van het Driekoningen spel, tekst te begrijpen, te onthouden en zich mondeling uit te drukken. Dit toneelspel wordt door de kinderen gespeeld voor de kinderen, op vrijdag 17 januari. Naast het doen en oefenen van het drie koningenspel, wordt er tijdens de bloklessen gewerkt aan het uitbreiden van woordenschat, komen er signaalwoorden aan bod, oefenen we met instructieteksten en staat dagelijkse communicatie van het 'geven en krijgen' centraal. Groep 4 bedacht en schreef zelf een korte dialoog/toneelstukje, waarbij er werd gelet op de inhoud van de dialoog, zinsopbouw, spelling en interpunctie.
Door het schrijven en ontwerpen van het affiche en de uitnodigingen voor het Driekoningenspel leerden de kinderen te communiceren met behulp van beeld en tekst.
Op de Stern leren we door te doen en te oefenen en zo ook leren de kinderen rekenen met tijd in blokperiode 6. Evenals blok 5 duurt ook dit blok 2 weken. Twee weken waarbij we stilstaan bij de klok en het aflezen van tijd. Groep 3 wordt heel eenvoudig meegenomen met groep 4 maar groep 3 gaat vooral aan de slag met getalbegrip, getalbewerkingen tot 24, het automatiseren daarvan en tellen tot 100 en de plaats van getallen op de getallenlijn. Groep 4 richt zich op klok kijken en oefent met hele uren, halve uren, kwartieren en minuten. Groep 3 oefent enkel hele en halve uren.
Groep 3 gaat zich bekwamen in het splitsen van getallen tijdens deze periode. Splitsen wordt geautomatiseerd.
handel over de rivieren
Voc schip

Blokles in de bovenbouw


In de bovenbouwgroep staat taal centraal binnen het thema de ontstaansgeschiedenis van Nederland en de handel over de rivieren naar Europa.

Geschiedenis gaat dit blok over het ontstaan van Nederland (gr 6) en hoe de handel zich verplaatste naar Europa en daarbuiten via de grote rivieren (gr 7). De kinderen gaan het daarom hebben over Willem van Oranje Nassau, de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden en hoe het uiteindelijk 1 Nederland werd. Ze bezoeken het museum Prinsenhof in Delft. Ook behandelen zij daarbij de scheiding tussen protestanten, de ketters, en de katholieken.
Er wordt aandacht gegeven aan het burgerlijk bestuur en aan het ontstaan van handel naar het buitenland en overzee.

Groep 6 blijft binnen de landsgrenzen van Nederland. Groep 7 gaat vanuit Nederland kijken over de grenzen naar handel met andere landen waarbij VOC, WIC en slavernij onder de aandacht gebracht worden.
periode 5 gr 5
Groep 5 werkt ook in het thema geschiedenis in Nederland waar vooral taaldoelen centraal staan.
Spreekwoorden en gezegdes passend bij dit geschiedenis thema komen aan bod. En leren de kinderen tekstdoelen aan tekstsoorten te koppelen en zelf vanuit een gegeven tekstdoel een tekst te schrijven. Voor groep 5 is dit laatste onderdeel nieuw. Verder besteden we in alle groepen aandacht aan feiten en meningen. Niet alleen het onderscheid daartussen is belangrijk maar ook het beoordelen van de betrouwbaarheid van feiten en meningen komen aan bod. Ook het zelf komen tot een mening en deze kunnen beargumenteren is een belangrijk doel voor alle groepen.
klok groep 3-4

Rekenen in de oefenles


Rekenen is belangrijk. Daarom is er op De Stern elke week een aantal uur ingeroosterd voor 'in oefen tijd' naast de bloklessen rekenen.
Binnen deze oefenles kunnen de kinderen werken aan de hand van de lijn die de leerkracht uitzet of juist meer zelfstandig om op verschillende niveaus te kunnen oefenen. Zo is er ruimte is om te differentiëren. Er kan bijvoorbeeld op maandag gerekend worden met geld, maar staat dinsdag in het teken van metriek enz.


Taal in de oefenles

Natuurlijk heeft taal, net als rekenen een vaste plek in het rooster. Tijdens dit blok is er voor de middenbouw en de bovenbouw elke dag een oefenles taal ingeroosterd.
In deze oefenlessen staan er lessen in het teken van technisch en begrijpend lezen, andere lessen doen ze aan spelling, grammatica en woordenschat. De kinderen kunnen ook hier zelfstandig aan de slag of krijgen richting van de leerkracht op bepaalde onderwerpen. Elke dag oefenen de kinderen woorden uit de bordrij en op vrijdag krijgen de kinderen een dictee met de woorden uit de bordrij. Bij zinnen dictee, wordt ook gelet op hoofdlettergebruik en interpunctie.

Vaklessen


Na de oefenlessen komen altijd de vaklessen. De kinderen gaan creatief aan de slag, hebben bewegingsonderwijs en zijn zij in de natuur. Ook in de wintermaanden verplaatsen wij ons onderwijs af en toe naar buiten. Kinderen doen bijvoorbeeld buiten aan vormtekenen en doen opdrachten die thuishoren binnen de onderwerpen van de bloklessen.


breien BB geschiedenisperiode
In dit blok staan er vaklessen voor muziek, wereldoriëntatie, nat in nat schilderen, natuur, vormtekenen, handvaardigheid en bewegingsonderwijs ingeroosterd. Met handvaardigheid zullen de bovenbouwleerlingen leren breien en de middenbouwleerlingen leren punniken.

Wijzigingen Formatie


Zoals u weet hebben wij afscheid genomen van juf Marjolein in de middenbouw. In de eerste week na de kerstvakantie was zij toch weer even op de Stern. Juf Marjolein heeft er plezier in om vervangingsuren voor haar rekening te nemen op De Stern (als het past in haar agenda).

Volgende week start juf Vera in groep 3-4. De kinderen hebben al kennisgemaakt met juf Vera. Juf Vera kan goed rekenen, vindt taal leuk en houdt van knutselen en past daarmee helemaal binnen de zoekvraag van de kinderen van groep 3-4 naar een geschikte nieuwe juf. In de algemene nieuwsbrief zal juf Vera zich voorstellen aan u.

De kleuterklas


U heeft waarschijnlijk gemerkt dat de kleuterklas behoorlijk is gegroeid. Na de voorjaarsvakantie wordt de groep daarom verdeeld in twee groepen. Naast de bestaande groep 1-2 zal een instroomgroep starten. In deze groep krijgen alle kinderen een plekje die ingestroomd zijn of instromen als 4-jarige na de zomervakantie 2019 tot zomervakantie 2020. Juf Leonie zal deze groep gaan begeleiden. Om de overgang voor de kinderen te vergemakkelijken, zal juf Leonie meer de leiding hebben in de kleutergroep tot aan de voorjaarsvakantie. Zo raken de kinderen alvast gewend.
Op maandag en dinsdag is juf Petra in de klas, op woensdag en donderdag is dat juf Leonie. Op vrijdag en maandag zullen juf Leonie en Juf Petra samen te vinden zijn in de groep.
Juf Petra is op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Leonie is de hele week op school met uitzondering van haar opleidingsdag op dinsdag.

Bij voldoende aanmeldingen gaat de peutergroep starten. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een doorgaande leerlijn van peuter, naar kleuter naar het schoolkind in groep 3. Deze leerlijn zal inhoudelijk uitdagend zijn voor alle leeftijden binnen de peuter en kleuterklas en biedt tal van differentiatie mogelijkheden. Dit zal, evenals de splitsing van de kleuterklas, bijdragen aan een sfeer van rust in de klas waarin elk kind op eigen niveau uitgedaagd zal worden en mag spelen en leren.
3 bezoek

En waar zijn de kleuters mee bezig...?

De eerste twee weken na de kerstvakantie staat het Driekoningen feest in de kleuterklas centraal.
Elke ochtend start met het zingen van het koningsspel.
De wijzen de wijzen,
die gingen samen reizen
Vertrouwens op de koningsster,
ze wisten niet hoe ver.
Er wordt gezongen, geknutseld, voorgelezen, gespeeld en gewerkt binnen dit thema.
In de leerkring hebben de kleuters speelleermomenten waarbij taal, rekenen, heemkunde en concentratie spelletjes zich afwisselen. Op deze manier beleven de kinderen het verhaal van de Drie koningen.

Periode 6 in de kleuterklas

In periode 6 gaan de keuters op ontdekking in de winter. Olle op de slee ontdekt dat het in de winter koud kan zijn. Sneeuwsterren maken en tellen is een onderdeel van de rekenleermomenten. In de natuur kijken en zorgen voor de vogels, zo geven we invulling aan het natuuronderwijs.
Schilderen doen de kleuters in winterkleuren en misschien krijgen we nog sneeuw, net als vorig jaar. Er zal komende periode ook veel aandacht besteed worden aan groepsvorming.

De periode wordt afgesloten met het lichtfeest waar we terugblikken op alle lichtfeesten uit de donkere tijd en we brengen symbolisch de lichtjes naar buiten. De kinderen zullen merken dat de dagen zullen gaan lengen. Koning Winter en vrouwtje Dooi zijn terug te vinden op de seizoenstafel in de klas.
IMG_0948 (2)

Nieuw uit de naschoolse en voorschoolse opvang


Vanaf het begin van het schooljaar startte we met een klein groepje kinderen die gebruik maakte van de BSO. Dit gaf ons de kans om de groep kinderen en de groepsruimte op een rustige en heel natuurlijke manier op te bouwen!
Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een “serieuze” BSO locatie; met zo’n 11 kinderen per dag en een professioneel aanbod wat aansluit op de schoolactiviteiten.
Dit betekent dat we naast Daisy en Eline, een derde teamlid hebben gevonden in Premika, zij werkt mee vanaf 15 december op het Kind centrum De Stern.

Vakantie opvang hebben de kinderen van De Stern doorgebracht op, een van de andere scholen van Kind en Onderwijs, 'IKC de Lis'. De teams en de kinderen zijn op een snelle manier aan elkaar gewend en hebben veel plezier gehad tijdens het vakantieprogramma.
Het monumentale pand waar IKC De Lis in gehuisvest is, biedt ons een sfeervolle locatie waar we heerlijk kunnen buitenspelen en verschillende creatieve activiteiten uit kunnen voeren.
Maar in de kerstvakantie is er ook tijd vrijgemaakt voor leuke uitstapje. Zo zijn de kinderen naar het Hofplein theater geweest en hebben de kinderen zelf vogelvetbollen en lekkere pizza’s gemaakt!

Binnenkort starten we de peutergroep op Kindcentrum De Stern, mocht u geïnteresseerd zijn, neem contact op met Daisy Goverde of via;
https://www.kinderdam.nl/ikc-de-stern

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht of pedagogisch medewerker van uw zoon of dochter. Dit kan persoonlijk of via mail.

Voor de kleuters kunt u terecht bij Petra van der Kaaij en Leonie Bun:
p.vanderkaaij@kindenonderwijsrotterdam.nl
l.Bun@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor de middenbouw kan dit aan Roos Westerbeek en Vera Meijs:
r.westerbeek@kindenonderwijsrotterdam.nl
v.meijs@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor de bovenbouw kan dit bij Monique Wijsman;
m.wijsman@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor informatie over opvang en peuterspeelgroep kunt u terecht bij Daisy Goverde;
d.goverde@kinderdam.nl

Banner De Stern 2
Banner De Stern 1

KC- De Stern

facebook website instagram 
Unsubscribe | Manage subscription
Add your postal address here!