Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Vanuit haar visie biedt De Stern al haar leerlingen een veel bredere ontwikkeling aan dan uitsluitend wat door de overheid wordt vereist. Wij hechten grote waarde aan een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom vinden het belangrijk dat onze leerlingen wanneer ze de school verlaten weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. De kunst-, cultuur- en natuurvakken vormen een rode draad in ons onderwijs. Zij vormen een wezenlijk element in het ontdekken van de eigen vermogens en beperkingen.

Het ministerie vergoedt de personele en materiële kosten op basis van het leerlingenaantal. Dit gebeurt via een zogenaamde lumpsum, een bedrag dat is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde reguliere school. Deze financiering dekt niet de extra kosten die wij maken met ons schoolonderwijs. Met de ouderbijdragen maken ouders ons onderwijs mogelijk. De ouderbijdrage als onderdeel van de gehele begroting is besproken met de ouders en zal later worden besproken met de komende medezeggenschapsraden, evenals de vaststelling van de jaarrekening, waarbij verantwoording wordt afgelegd.

De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan cultuur-, natuur-  en kunstzinnige vakken, aan drama, jaarfeesten, en de wijze waarop onze leerlingenzorg is ingericht. Kortom: De Stern biedt veel extra’s die zonder de ouderbijdragen niet mogelijk zijn.

De bijdrage is vrijwillig; wij vragen geen inzage in de jaaropgave van ouders. Men draagt bij wat men voor zichzelf kan verantwoorden. Als men de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kan betalen, is er voor de leerling geen belemmering om deel te nemen aan alles wat door de ouderbijdrage mogelijk wordt gemaakt.

Voor leerlingen die na de zomervakantie instromer wordt de helft van de ouderbijdrage in rekening gebracht en met de kalenderjaar overgang de gehele bijdrage.

Aan het begin van elk kalenderjaar, ontvangt u een brief met actuele bestedingsinformatie. Bij die brief ontvangt u ook een brief waarop u de hoogte van de ouderbijdrage, evenals de begroting van die bijdrage, kunt vinden. De ouderbijdrage is voor het kalenderjaar 2020 gesteld op € 135,- per leerling.

 

Wensboom

Natuurlijk zijn en blijven er altijd wensen. Wensen die ouders, leerkrachten en de directie hebben voor de school en haar leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een piano om de zang te begeleiden tijdens jaarfeesten en toneelvoorstellingen. Of een mooie zandtafel voor de kleuters. Maar een wens kan ook van kleiner formaat zijn, denk aan bloembollen en zaadjes voor de moestuinbakken. Om inzicht te krijgen in de wensen die leven bij zowel ouders als het team, hebben wij op school een wensboom gecreëerd. Op deze wensboom van kurk kunt u uw wens prikken. Iedereen kan zien welke wensen er leven en iedereen is vrij om een wens uit de wensboom te halen en in vervulling te laten gaan.